LOGIN | PENGENALAN | SENARAI PTJ | KRITERIA PENILAIAN | PEKELILING | BANTUAN

Pengenalan kepada Sistem Penilaian Prestasi Pengurusan Kewangan (SPPPK)

OBJEKTIF

Sistem ini membolehkan pengurusan atasan KKM menilai prestasi pengurusan kewangan PTJ-PTJ di KKM berdasarkan kriteria penilaian Jabatan Audit Negara.

Penilaian dibuat berdasarkan markah yang diperolehi oleh PTJ dari soalan-soalan yang dijawab secara online mengikut tempoh penilaian yang ditetapkan (2 kali setahun).Back to Top

 

SENARAI MODUL

Modul-modul yang terdapat dalam sistem SPPPK adalah seperti berikut :

  • Pengurusan PTJ
  • Penyediaan Soalan
  • Menjawab Soalan Oleh PTJ
  • Pengesahan Jawapan
  • Pemarkahan
  • Penilaian Prestasi (Dashboard KSU) Back to Top

 

PECAHAN SOALAN DAN WAJARAN MARKAH

Sistem ini mengandungi 7 Bahagian Penilaian , 43 Kriteria, dan120 Soalan utama yang perlu dijawab oleh setiap PTJ. Back to Top

 

RATING PRESTASI PTJ

Apabila PTJ selesai menjawab kesemua soalan dan disahkan oleh Ketua PTJ, sistem akan mengira markah dan seterusnya memberikan rating prestasi seperti berikut :

  • Cemerlang : 90% - 100%
  • Baik : 70% - 89%
  • Memuaskan : 50% - 69%
  • Kurang Memuaskan : 1% - 49% Back to Top

Hakcipta Terpelihara © 2007-2021 Kementerian Kesihatan Malaysia